გაყიდვების ანალიზი

გაყიდვების ანალიზი

10/09/2020

შაბლონი რომელიც დაგეხმარებათ გაყიდვების ორგანიზებაში, ანალიზსა და მის ვიზუალიზაციაში.

აღწერა

შაბლონში წარმოდგენილია 2 გვერდი, პირველში მოცემულია გრაფიკები ვიზუალიზაციისთვის, მეორეში კი მონაცემების შეყვანისთვის საჭირო ცხრილები. შეავსეთ ცხრილები შესაბამისი ინფორმაციით, იმისათვის რომ იხილოთ: გეგმიური და ფაქტობრივის შემოსავლის დინამიკა თვეების მიხედვით, პროდუქტების ანალიზი მათი მარჟების და გაყიდული ერთეულის მიხედვით და ხარჯები კატეგორიების მიხედვით.