მიღება ჩაბარების აქტი

მიღება ჩაბარების აქტი

10/09/2020

დოკუმენტი წარმოადგენს მიღება ჩაბარების აქტის კონტრაქტის შაბლონს.


აღწერა

შაბლონის გამოსაყენებლად საჭიროა წითლად მოცემული ტექსტები ჩაანაცვლოთ შესაბამისი ინფორმაციით.